FLEXBIT PYE PV S42

€0.00

Účel použitia: Vrchný pás pre nové aj rekonštruované strešné plášte a ostatné izolačné systémy. Nie je vhodný ako finálna vrstva pre strešné záhrady.
Spôsob použitia: Pásy sa spracovávajú lepením, natavením alebo kotvením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu pri spracovaní je -5 C°. Šírka priečnych a pozdĺžnych presahov je min.80 mm, tesnosť spoja je kontrolovaná vytekajúcou asfaltovou hmotou
Technická špecifikácia: STN-EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie.. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky. Záruka na technické parametre 10 rokov www.hydroizol.sk Certifikačná značka 1023-CPD-0234 F/d

Zloženie pásu: TECHNICKÉ PARAMETRE Záruka: Úprava horného povrchu pásu: Hrubozrnný bridlicový posyp. Pozdĺžny okraj bez posypu je 80mm a je prekrytý taviteľnou fóliou Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Zmes modifikovaného (SBS) asfaltu s minerálnymi plnivami v celkovej hrúbke min. 1 mm Nosná vložka: Polyesterová rohož armovaná skleným vláknom Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Zmes modifikovaného (SBS) asfaltu s minerálnymi plnivami v celkovej hrúbke min. 1 mm Úprava dolného povrchu pásu: Polymérna taviteľná fólia
Balenie, značenie, skladovanie: Balenie: Pásy sa dodávajú v rolkách 1mx7,5mx4,2mm. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami. Výrobka sa dodávajú na nevratných paletách fixované vo vertikálnej polohe.
č. Vlastnosť Merná jednotka Hodnota Skúšobná metóda 1. Viditeľné defekty - Bez viditeľných defektov STN-EN 1850-1:2002 2. Dĺžka м/м ≥ 7,5 EN 1848-1 3. Šírka м/м ≥ 1,0 EN 1848-1 4. Pravouhlosť - Odchýlka priamosti, nesmie prekročiť 10 mm / 5 m EN 1848-1 5. Hrúbka мм 4,2±0,2 EN 1849-1 6. Vodotesnosť (60kPa/24h) - Voda nepreniká EN 1928 Metóda A 7. Reakcia na oheň - Trieda E EN 13501-1 8. Najväčšia ťahová sila: - pozdĺžny smer - priečny smer N/50мм 800±100 600±100 EN 12311-1 9. Najväčšie pretiahnutie: - pozdĺžny smer - priečny smer % 40±10 40±10 EN 12311-1 10. Ohybnosť pri nízkych teplotách ˚C ≤ -25 EN 1109 11. Tepelná odolnosť (odolnosť proti stekaniu pri zvýšených teplotách) ˚C ≥ +100 EN 1110